Aktualności

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Tarnowskie Góry, 15.09.2015

Zapytanie ofertowe

Firma PREMEDIA Jacek Bielawski ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac związanych z realizacją projektu „Rozwój firmy PREMEDIA Jacek Bielawski poprzez zakup nowoczesnej linii do regranulacji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pozwalającej na produkcję ulepszonego produktu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach poddziałania 1.2.4.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Nowoczesna linia do regranulacji metodą cięcia w pierścieniu wodnym Specyfikacja/ parametry techniczne:

 1. Wydajność linii technologicznej: 280-350 kg/h
 2. Elektroniczne sterowanie zmieniaczem sit
 3. Moc zainstalowana: min 180 kW
 4. Zapotrzebowanie wody: do 6 m3/h
 5. Średnica granulatu: 3-4 mm, długość do 5 mm
 6. Ilość wytłaczanych żył: 40 szt.

Wymagane elementy linii:

 1. Wytłaczarka z układem odgazowania
 2. Zespół głowicy
 3. Suszarka wirówkowa
 4. Segregator wibracyjny
 5. Zmieniacz sit (filtr)
 6. Schładzalniki

Oferty zostaną ewaluowane wg następujących kryteriów:

Kryterium

Ocena kryterium

 1. Termin realizacji – realizacja zakresu zapytania ofertowego w okresie do 10 października 2015

Kryterium obligatoryjne

 1. Cena realizacji netto (PLN)

Kryterium punktowe od 0 do 5 punktów (najwyższa ocena zostanie przyznana ofercie z najniższą ceną realizacji, pozostałym ofertom zostanie przyznane kolejno mniej punktów)

Termin składania ofert: 18.09.2015 Miejsce dostarczenia ofert: PREMEDIA Jacek Bielawski ul. Zagórska 159 42-600 Tarnowskie Góry Lub mailowo na adres: jbpremedia@gmail.com

Oferty dostarczone do Biura firmy lub na wyżej podany adres e-mail po upływie dnia 18.09.2015 roku nie będą rozpatrywane.

Ważność oferty proszę określić następująco: do dnia 30.09.2015r.

Treść Oferty może ulec zmianie. Wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Właściciela firmy, Pana Jacka Bielawskiego. Wybór komisji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu. Po dokonaniu wyboru Oferenta zostanie podpisana Umowa.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (firmą PREMEDIA Jacek Bielawski) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Jacka Bielawskiego, tel. 666 661 970

Zapytanie ofertowe PREMEDIA -tutaj pobierz formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.