Korzystanie z regranulatu a ochrona środowiska

Regranulat to surowiec wtórny, który uzyskuje się w wyniku przetworzenia odpadów z tworzyw sztucznych. Proces ten polega na rozdrobnieniu, myciu, suszeniu oraz ponownym przetworzeniu odpadów na granulaty, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych produktów. Regranulacja umożliwia więc zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska czy do spalarni.

Oszczędność surowców i energii

Korzystanie z regranulatu przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych, które są wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych. Zamiast wytwarzać nowe tworzywa z ropy naftowej, można wykorzystać surowiec wtórny, co pozwala na zmniejszenie zużycia nieodnawialnych zasobów.

Ponadto produkcja regranulatu wymaga znacznie mniejszej ilości energii niż produkcja tworzyw sztucznych z surowców pierwotnych. Dzięki temu korzystanie z regranulatu może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku procesów produkcyjnych.

Redukcja ilości odpadów

Jednym z najważniejszych aspektów korzystania z regranulatu jest również redukcja ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie regranulacji pozwala na przetworzenie odpadów na nowe produkty, co skutkuje zmniejszeniem ilości tworzyw sztucznych trafiających na wysypiska czy do spalarni. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko oraz zmniejszenie ryzyka związanego z ich długotrwałym składowaniem.

Poprawa jakości powietrza i wód gruntowych

W przypadku spalania odpadów z tworzyw sztucznych dochodzi do emisji szkodliwych substancji, takich jak dioksyny czy furany, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Korzystanie z regranulatu pozwala na ograniczenie ilości spalanych odpadów, a tym samym na zmniejszenie emisji tych niebezpiecznych substancji.

Ponadto składowanie odpadów z tworzyw sztucznych może prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych, gdyż niektóre substancje zawarte w tworzywach mogą przenikać do gleby i wód. Regranulacja pozwala na zmniejszenie ryzyka tego rodzaju zanieczyszczeń poprzez ograniczenie ilości składowanych odpadów.